top of page

Plusgroepwerking, ondersteuning en advies

Waar hoogbegaafde kinderen helemaal zichzelf mogen zijn! - en ouders ook!

We brengen hoogbegaafde kinderen samen met de bedoeling zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en creatief vlak. In dit proces fungeren wij als coach, niet als leermeester.

F - hyperfocus

Wanneer spreken we van hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafd - meer dan een hoog IQ en veel weten.

Bij vermoeden van hoogbegaafdheid kan men een IQ-test laten afnemen. Indien het totale IQ hoger is dan 130, spreken we van hoogbegaafdheid. Het is belangrijk te weten dat IQ-testen momentopnames zijn. Hoogbegaafdheid is ook zoveel meer dan louter een hogere IQ-score.

Wat als je je wat minder voelt op de dag van testen, wat als je ook een leerstoornis of andere problematiek hebt waardoor je test wat moeilijker liep, wat als de testafnemer geen kennis heeft van hoogbegaafdheid. Wat als het kind is vastgelopen en protesteert of als het zichzelf heeft aangepast aan zijn omgeving. Door al deze en nog veel meer ‘als’-jes kan je kind gaan onderpresteren op school, thuis en zelfs op een IQ-test.

Bij Mix Kids is er daarom geen strikte grensscore van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We hechten vooral belang aan het persoonlijk verhaal van jou als ouder. Door vooraf een kennismakingsgesprek in te plannen zal al snel duidelijk worden of onze HB-werking iets is voor jouw zoon of dochter. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de gedrags- en zijnskenmerken die jullie waarnemen en gaan we al een eerste keer denken aan doelstellingen die jullie en je zoon of dochter belangrijk vinden.


Als je toch graag een IQ-test wenst kan dit in De Praktijk.

Plusgroepwerking

Schoolaanvullend aanbod voor hoogbegaafde kinderen

Onze plusgroepwerking gaat door tijdens de schooluren en in samenwerking met de school. De focus ligt vooral op het oefenen van allerhande vaardigheden, psycho-educatie en persoonlijke opvolging.

276091467_411256520807479_1573842726611243592_n.jpg

Schooljaar '22-'23

Thema: De wereldverbeteraar!

De Mix Kids Plusgroep loopt voor een volledig schooljaar en start na de herfstvakantie. We komen tweewekelijks samen, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen. In de eerste plaats willen we een plaats bieden waar je kind zich veilig en begrepen voelt en waar hij ontwikkelingsgelijken kan ontmoeten. Veiligheid en rust zijn hierin belangrijke voorwaarden. Tijdens vrije spelmomenten leren de kinderen elkaar kennen en oefenen ze hun sociale vaardigheden en weerbaarheid. Door middel van opdrachten, gezelschapsspelen, projecten en vraagstukken worden de kinderen uitgedaagd om door te zetten, oplossingsgericht te denken en samen te werken. Tijdens deze opdrachten gaan we ook sterk inzetten op het ontwikkelen van de executieve vaardigheden, zoals: plannen, concentratie, zelfbeheersing, flexibiliteit,… Naast spelen en uitdagen staat psycho-educatie heel centraal in onze plusgroepwerking. Met name het leren over zichzelf en het omgaan met hun hoogbegaafdheid, in thema’s als: hooggevoeligheid, emoties, anders zijn, faalangst, perfectionisme,…

Hoe is de plusgroep opgebouwd

Onze Mix Kids Plusgroep loopt een heel schooljaar en wordt opgedeeld in drie trimesters, met elk een eigen doel. Voor de herfstvakantie gaan de kinderen nog gewoon naar school. We nemen deze tijd om een gesprek met ouders en met school in te plannen en een individueel plan van aanpak op te maken. Deze tijd kan ook gebruikt worden om school bij te staan in het zoeken naar gepaste verrijkingsmaterialen of advies rond compacten, verrijken en versnellen. Het komende schooljaar ziet er als volgt uit:

  1. Tot rust komen en peers ontmoeten

  2. Individueel doel en project

  3. Groepsproject

De focus ligt vooral op het proces die het kind doormaakt. Wat leert het kind, hoe gaat het om met weerstand en moeilijkheden, hoe wordt er samengewerkt en komen ze tot oplossingen? Bij het individueel project komt de keuze voor het projectthema van het kind zelf. Iets wat hem/haar interesseert/ bezig houdt… Het project moet voldoende uitdagend zijn zodat ze zichzelf echt kunnen tegenkomen. De mindset waarmee een kind deze uitdagingen aangaat is heel belangrijk, hier hebben we dan ook extra aandacht voor. Bij het individueel traject is er ook extra aandacht voor een kind-eigen doel. Wat dit doel is wordt in handen van het kind gelegd, het kiest zelf waarin het zou willen groeien tijdens dit trimester. Door zelf het doel te bepalen zijn ze intrinsiek gemotiveerd om hier ook echt stappen in te zetten en zaken te veranderen.

Elke keer we met onze Mix Kids Plusgroep samen komen is er ook even tijd om het over deze doelen met elkaar te hebben. Zo kunnen we elkaar helpen en leren van elkaar en kan het moment van psycho-educatie hier ook op worden afgestemd. Waardoor de kinderen echt het gevoel krijgen dat ze met zichzelf aan de slag gaan op een speelse, creatieve en uitdagende manier.

Maar wat gaan ze dan doen? Het aanbod van de Mix Kids Plusgroep is getoetst aan de Meervoudige Intelligentietheorie van Howard Gardner. Hij stelt dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Wanneer er ingezet wordt op alle types intelligentie in de Plusgroep wordt er een bredere ontwikkeling gestimuleerd en worden de kinderen ook echt uitgedaagd. De activiteiten en opdrachten zullen dus steeds in deze gekaderd worden.

Daarnaast gebruiken we input van allerlei verschillende onderbouwde bronnen, afhankelijk van de individuele noden van de kinderen en/of de groep.

Tijdens het schooljaar houden we bij Mix Kids ook de observaties van de kinderen bij zodat we gerichte feedback kunnen formuleren voor u als ouder of eventueel voor de school of andere hulpverleners.

Elk trimester eindigt met een eindproduct en verslag waarbij de kinderen zelf hun groeiproces aan ouders en anderen kunnen tonen. Indien gewenst kan er een gesprek ingepland worden om dit verder te bespreken.

De Mix Kids Plusgroep mag niet vrijblijvend zijn. Het is de bedoeling dat wat er in de Plusgroep gebeurt ook naar waarde wordt geschat. Hierbij moet vooral de nadruk op het proces gelegd worden, waarbij we de metacognitie gaan stimuleren door gerichte vragen. We hechten veel belang aan de mate van zelfevaluatie en zelfreflectie. Zo wordt de verantwoordelijkheid van het leerproces bij het kind zelf gelegd. Op welke zaken gaan we dan vooral letten; sociale omgang, communicatie, initiatief nemen, zelfstandigheid, samenwerking, resultaten, doorzettingsvermogen, motivatie, leidinggeven, planning, creativiteit, probleemoplossend vermogen, deelname en enthousiasme.

Zin gekregen om in te schrijven?

Het thema voor schooljaar ’22-’23 is DE WERELDVERBETERAAR. Waarbij we vooral, naast al het andere, aandacht willen hebben voor dat grote rechtvaardigheidsgevoel van onze hoogbegaafde kinderen. Dit zowel in zichzelf als met de ander en de ruimere wereld rond ons.

We gaan samen filosoferen over grote wereldvragen, we gaan ook op zoek naar wat dat rechtvaardigheidsgevoel nu precies met ons doet en wat wij kunnen doen om de wereld een beetje rechtvaardiger te maken. Hoe geven we dit alles een plaatsje en hoe vinden we onszelf hierin? Hierbij kijken we ook naar belangrijke personen uit de geschiedenis en het heden die hierin een voorbeeld zijn. We gaan hier kritisch over nadenken en omzetten in actiepunten voor onszelf. Naast het thema blijven we uiteraard oog hebben voor het oefenen van de vaardigheden die 21eeuwse kinderen nodig hebben in onze maatschappij.

Voor inschrijving wordt altijd eerste een kennismakingsgesprek ingepland. dit gebeurt in onderling overleg en al dan niet samen met school. Prijs: 60€

De plusgroep gaat door op donderdagvoormiddag van 9-12u.

Trimester 1: 10/11, 24/11, 8/12 en 22/12

Trimester 2: 12/01, 26/01, 9/02, 2/03, 16/03 en 30/03

Trimester 3: 27/4, 11/5, 25/5, 8/6 en 22/6

Leeftijd: 4 – 12 jaar

Prijs: 995 EUR

De inschrijving is voor een volledig schooljaar. We houden de groep graag klein, maximum 10 kinderen. Een wachtlijst is mogelijk. Doorverwijzing en overleg met school kan op aanvraag. 
Ook kinderen die thuisonderwijs volgen zijn héél erg welkom.

Onze plusgroep voor dit schooljaar is gevormd en gestart.

Indien je interesse hebt voor volgend schooljaar neem dan alvast contact op!

bottom of page